مصاحبه حاج حسن صراف زاده مدیر کارخانجات نوبافت شادیلون، تیسا نخ و تیما با فارس نیوز.

” هر کسی توی این دنیا کار خیر نکنه باخته ”