مصاحبه حاج حسن صراف زاده مدیر کارخانجات نوبافت شادیلون، تیسا نخ و تیما با فارس نیوز. " هر کسی توی این دنیا کار خیر نکنه باخته " https://shadilon.net//wp-content/uploads/2021/11/video.mp4